Геопорталын үйлчилгээ

ГЗБГЗЗГ-ын Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн орон зайн мэдээллийг веб үйлчилгээ байдлаар 2019 оны 3 дугаар сарын 01-нээс 2019 оны 11 дугаар сарын 04-ны өдрийн хандалтын тоо нийт 395287 хандсан байна. Геопорталаар гарч буй веб үйлчилгээний хагас жилийн тайлан