Геодезийн тулгуур сүлжээ
Байр зүйн зураг
Орто зураг
Газар зүйн нэр
Барилга, суурин газар
Хүн ам зүй
Газрын бүрхэвч, ашиглалт
Геологи, хөрс
Хил, зааг
Ус зүй
Өндөржилт, гүн
Нэгж талбар
Тээврийн сүлжээ
Хаяг
Дэд бүтэц
Түүх, соёлын өв